REKLAMAČNÝ PORIADOK SWS INTERNATIONAL s.r.o.

 

 

1.      KONTROLA TOVARU PRI PREVZATÍ
Odberateľ je povinný tovar dodaný od SWS International s.r.o. dôkladne obzrieť a skontrolovať okamžite po prevzatí tovaru.

 

1.1.    Osobný odber - pri osobnom odbere v SWS International s.r.o. je nutné skontrolovať typ produktu a množstvo, na dodatočnú reklamáciu sa neprihliada.

1.2.    Dovoz v rámci Bratislavy vlastným zásobovaním SWS – odberateľ je povinný skontrolovať typ a množstvo a svoje výhrady uplatniť priamo pri preberaní tovaru. Ak zásielka nebude sedieť s dokladmi, môže odmietnuť prevzatie tej časti tovaru, ktorej sa reklamácia týka.

1.3.    Dovoz tovaru prostredníctvom dopravcu: Dopravca je zodpovedný za doručenie zásielky v nepoškodenom stave. Pokiaľ odberateľ pri prevzatí skonštatuje poškodenie balíka či originálnej pásky, resp. počet balíkov nesúhlasí s počtom balíkov na prepravnom liste, odberateľ je povinný spísať s dopravcom zápis o škode, prípadne odmietnuť prevziať zásielku ako celok a ďalej sa bude riešiť reklamácia už len medzi dopravcom a firmou SWS.

1.4.    Správu o vadách je odberateľ povinný do 2 dní zaslať do SWS International s.r.o..

1.5.    Neúplná zásielka. Ak nebol balík zvonka viditeľne poškodený a zásielka nie je úplná, resp. výrobok bol v nepoškodenom balení a má zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), je odberateľ povinný oznámiť túto skutočnosť do 2 dní po prevzatí firme SWS International s.r.o. a aj dopravcovi, ktorý sa môže o pravdepodobnej príčine poškodenia u odberateľa presvedčiť a prípadne spísať dodatočný zápis. Ak sa jedná o neúplnosť tovaru v rámci neporušeného originálneho obalu, ktorý bol vložený do prepravného obalu, vtedy sa zápis s dopravcom nespisuje, je to reklamovanie neúplného obsahu produktu.

 

 

 

2.      REKLAMOVANIE NEÚPLNEJ ZÁSIELKY alebo NEÚPLNÉHO VÝROBKU

 

2.1.   Neúplná zásielka – v tomto prípade odberateľ okamžite kontaktuje sklad SWS, oznámi ktorý produkt chýba. Sklad si zámenu overí priamo v sklade – kontrolou SN alebo fyzickou kontrolou stavu skladu a zašle chýbajúci tovar odberateľovi.

2.2.   Zámena tovaru – odberateľ oznámi skladu SWS, že obdržal iný tovar ako je uvedené na faktúre. Sklad si zámenu overí – kontrolou SN alebo fyzickou kontrolou stavu skladu.  Odberateľ je požiadaný o vrátenie zameneného tovaru prostredníctvom dopravcu UPS – na náklady SWS a následne je odberateľovi zaslaný správny tovar. Ak sa nejedná o pravidelného odberateľa a prvotný tovar bol zaslaný na dobierku, sklad počká najskôr na doručenie zameneného tovaru, až potom zašle správny tovar.

2.3.   Neúplné alebo chybné balenie – ak odberateľ zistí, že tovar neobsahuje určitú časť príslušenstva, manuály, inštalačné média a pod., kontaktuje sklad s požiadavkou o dodatočné doručenie. Reklamáciu tohto typu uznávame len v prípade, že sa uskutoční do 10 dní od prevzatia   tovaru od SWS a jedná sa v takom prípade o predpredajnú reklamáciu.

2.4.   Inštalačné CD s nesprávnym obsahom - ak software obsahuje inštalačné médiá s nesprávnym obsahom, zamieňame v rámci reklamácie len príslušné médium, ostatné časti produktu sa na reklamačný proces neposielajú.

 

 

 

3.      REKLAMOVANIE VADNÉHO VÝROBKU

 

3.1.    Záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od SWS. Každý výrobca poskytuje na svoje produkty inú záručnú dobu a táto je uvedená na dodacom a záručnom liste SWS. Každý odberateľ by sa mal informovať o dĺžke záruky na daný produkt ešte pred samotnou kúpou, aby nedošlo k nedorozumeniu. U niektorých tovarov je možné zakúpiť predĺženie dĺžky záruky, pričom obsah a podmienky sa riadia zmluvnými ustanoveniami o rozšírení záruky. V prípade, že kupujúci nie je konečný spotrebiteľ, má nárok na predĺženie vyššie uvedených záručných lehôt o preukázateľný počet dní, ktorý uplynul medzi zakúpením tovaru vo firme SWS International s.r.o. a predaním tovaru konečnému spotrebiteľovi, maximálne však najviac o 30 dní.

 

3.2.   Dokumenty k reklamovanému tovaru. Odberateľ je povinný k vadnému výrobku priložiť vypísaný Reklamačný protokol (ktorý vypíše priamo na stránke SWS International) – v ktorom musí uviesť o aké vady sa jedná a ako sa vady prejavujú (v ktorých situáciách, v akých intervaloch, na akých miestach), kontakt na osobu, ktorá vadu overila a popísala. Chybný tovar musí byť dodaný v pôvodnom obale s príslušenstvom, manuálmi, inštalačnými médiami , spolu s kópiou dodacieho a záručného listu SWS. Pôvodný obal je nutné dodať kvôli preprave produktu do servisu – aby sa nepoškodil pri doprave. Kompletné príslušenstvo je nutné kvôli prípadu, že bude produkt vymenený za nový alebo bude tovar dobropisovaný. Kópia dodacieho a záručného listu SWS je nutná z dôvodu preukázania sa osoby, ktorá tovar reklamuje.

 

Výnimka č. 1: V prípade, že odberateľ doklad nevie nájsť a môžeme si overiť kúpu daného produktu cez sériové číslo na záručnom liste v systéme SWS, je možné tento doklad vytlačiť priamo zo systému SWS.

Výnimka č. 2: V prípade, že sa jedná o software, záruka sa vzťahuje výhradne na fyzickú nečitateľnosť médií, pribalenie úplne iných médií alebo poškodenú dokumentáciu. Preto sa v prípade softwaru zasielajú na reklamáciu len poškodené médiá, resp. zamenené médiá. Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov a aktivácie sa užívateľ stáva oprávneným licenčným užívateľom produktu a tovar už nie je možné vrátiť do SWS.

 

  

3.3.   Doprava reklamovaného tovaru. Ak má výrobca pre územie SR stanovené autorizované servisné strediská, odporúčame doručiť reklamovaný tovar do tohto servisu – urýchli sa tým oprava resp. výmena. Dopravné náklady za zaslanie reklamovaného tovaru smerom do servisu platí oberateľ. Dopravu opraveného alebo vymeneného tovaru k odberateľovi hradí zväčša výrobca resp. servis. Ak sa rozhodne odberateľ riešiť reklamáciu prostredníctvom SWS, dopravu smerom do SWS hradí odberateľ, smerom od nás ide opravený alebo vymenený kus na náklady SWS. V prípade neoprávnenej reklamácie a pozáručnej opravy hradí všetky náklady odberateľ.

 

Niektorí výrobcovia majú dopravu reklamovaného výrobku riešenú tak, že najskôr treba kontaktovať servisnú organizáciu, nadiktovať potrebné údaje o produkte, a servis sám zabezpečí odvoz tovaru od odberateľa na svoje náklady a rovnako aj dopravu opraveného produktu späť. Avšak v prípade neoprávnenej reklamácie sú tieto náklady na dopravu zákazníkovi vyúčtované spolu so sumou za potrebný zákrok.

 

Na obale, v ktorom je zasielaný reklamovaný produkt, musí byť jasne vyznačené, že sa jedná o reklamáciu.

 

 

3.4.   Spôsoby riešenia reklamácie. Reklamácia tovaru v záručnej dobe sa rieši:

 

3.4.1. opravou – tovar bude zaslaný do záručného servisu výrobcu,

3.4.2. výmenou za tovar podobných parametrov (ak nie je možná oprava) alebo za tovar lepších parametrov, pokiaľ nie je možné pre rýchlosť inovácií zameniť za podobný produkt.

3.4.3. dobropisom – v prípade, kedy nie je možná oprava alebo výmena,

3.4.4. dobropisom – v prípade, keď k oprave či výmene nedošlo v rámci zákonnej lehoty.

3.4.5. dobropisom – v prípade, keď bol produkt opravovaný tri razy na tú istú závadu a je vysoký predpoklad, že opravou sa vada odstrániť nedá.

 

Dobropis sa vystaví vo výške aktuálnej nákupnej ceny ekvivalentného produktu, či produktu, ktorý je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu.

 

Záručná doba tovaru opraveného alebo vymeneného v rámci reklamácie skončí podľa dĺžky záruky pôvodne dodaného tovaru, pričom sa doba na uplatnenie riadnej reklamácie do jej vybavenia do tejto doby nezapočítava. Pôvodná doba záruky a jej ukončenie platí i pre prípady, kedy došlo v rámci reklamačného konania k vybaveniu reklamácie výmenou za tovar s iným sériovým číslom.

 

V prípade, že pre daného výrobcu existuje servisné stredisko v SR resp. firma, ktorá zabezpečuje servis pre územie Slovenskej republiky zvozom do inej republiky, je odberateľ povinný reklamáciu uplatniť priamo v tomto servisnom zariadení. Ak bude odberateľ požadovať vyriešenie reklamácie prostredníctvom SWS International s.r.o. - napriek tomu, že pre územie SR stanovil výrobca servisné stredisko, preberá tým riziko, že k oprave či výmene dôjde po zákonom určenej lehote 30 dní, keďže v tomto prípade dochádza k zdržaniu celého reklamačného procesu. V prípade, že servis výrobok opravil v lehote do 30dní, ale z dôvodu prepravy medzi distribútorom a odberateľom sa lehota voči koncovému zákazníkovi nestihla - odberateľ sa v tomto prípade vzdáva akejkoľvek požiadavky na dobropis zo strany SWS International s.r.o..

 

 

Pri neoprávnenej reklamácií účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10 € bez DPH, ktorý zahŕňa manipuláciu a dopravu späť k zákazníkovi, prípadne všetky náklady s reklamáciou spojené. 

4.      VYLÚČENIE ZO ZÁRUKY

 

4.1.   Neodborný zásah. V žiadnom prípade SWS nezodpovedá za nevhodný výber tovaru zo strany odberateľa alebo za poškodenie produktu neodborným zásahom z jeho strany, za vady, ktoré na tovare vznikli:

4.1.1.  použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu

4.1.2.  v dôsledku počítačových vírusov

4.1.3.  používaním tovaru v pracovných podmienkach, ktoré nezodpovedali svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi pracovným podmienkam kancelárskeho prostredia,

4.1.4.  nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou alebo všeobecnými zásadami

4.1.5.  neodbornou inštaláciou, obsluhou či zanedbanou starostlivosťou o tovar zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej norme.

 

4.2.   Nekompatibilita produktu. SWS nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktu alebo jeho nekompatibility s inými produktami, rovnako ako za škody spôsobené chybnou manipuláciou. Na vady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

 

4.3.   Predpredajnú reklamáciu nie je možné riešiť výmenou kus za kus v prípade, že došlo k mechanickému poškodeniu produktu z dôvodu nešetrného zaobchádzania. V takomto prípade bude výrobok zaslaný do servisu a po oprave bude zákazníkovi zaslaný pôvodný výrobok.

 

 

5.      ŠPECIFICKÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

5.1. LCD displeje - Existuje špecifikácia daná priamo výrobcami LCD displejov, ktorá definuje podmienky pre počet a rozmiestnenie takýchto bodov po celej obrazovke, za ktorých je displej v rámci záruky vymenený. Informácie o špecifikácii vadných bodov pre uplatnenie záruky Vám poskytneme na vyžiadanie.
 

5.2. Atramentové kazety - v prípade, že je z kazety spotrebované viac ako 10% atramentu, výrobca reklamácie neuznáva. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety. Ku výtlačku pripíšte stručne nastavenie tlačiarne pri akom bol výtlačok vytvorený. Urýchlite tým proces vybavenia reklamácie.

 

5.3. Lampy v LCD a DLP projektoroch – lampa do projektora sa považuje za spotrebný materiál s určitou dobou životnosti (podlieha prirodzenému opotrebovaniu). Výrobca uvádza pri každom type 2 základné parametre: časový interval (v mesiacoch), ktorý uplynul od kúpy projektora a počet nasvietených hodín lampy. Reklamácia je uznaná len vtedy, ak ani jeden z uvedených parametrov nebol prekročený, t.j. doba používania alebo počet nasvietených hodín.

 
 
 

SWS International s.r.o.

 
 
 
 
 
 
 
SWS International s.r.o.
Studená 5, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
Obchodné oddelenie:
+421 2 48 200 500 | sales@swsd.sk
Fakturačné oddelenie:
+421 2 48 200 518 | faktury@swsd.sk
Reklamačné oddelenie:
+421 2 48 200 521 | rma@swsd.sk

Prevádzková doba SWS (po-pia)

Obchodné oddelenie

8:30 - 17:00

Produktoví manažéri

8:30 - 17:00

Pokladňa

8:30 - 17:00

Reklamačné oddelenie

8:30 - 17:00

Osobné odbery

8:30 - 17:00
 
 
Meno: Heslo:
 
 
 
 

Powered by CyberSoft s.r.o.

 

 

 

© 2024 SWS International s.r.o.

Studená 5, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 48 200 500, Fax: +421 2 48 200 599, sales@swsd.sk

 
 
 

Nahlásiť chybu